ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА И ДОПЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД БЛОК 37/1 (БЛ.20 СТАР) УЕ 5 НА ГРАД СТРУМИЦА

Целосната содржина на проектната програма може да ја видите на следниов ЛИНК