План за управување со отпад на територијата на општина Струмица

План за управување со отпад на територијата на општина Струмица

Подготовката на План за управување со отпад на територијата на општина Струмица за Oпштина Струмица како еден од стратешките плански документ е иницирана од граѓаните за чиста и здрава средина и обврска. Ние како Општина се стремиме кон унапредување на заштитата на животната средина согласно законските регулативи: Закон за животна средина, Закон за отпад и Управување со посебни текови на отпад на Република Северна Македонија.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на Р.М.” бр.05/02), се со цел за остварување на целите и имплементација на активностите предвидени во програмата за активностите во областа на заштита на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2023 година бр.08.10385/1 од 30.12.2023 година објавена во Службен гласник бр.19/22 на Општина Струмица како и нашата цел унапредување на политиките и плановите поврзани со Заштита на животната средина Општина Струмица, изработи план за управување со отпад за 2024-2029 година.

КЛИКНЕТЕ ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ НА ДОКУМЕНТ