Предлог проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план Новопланиран СН 10(20)kV подземен кабелски вод и трафостаница ТС 10(20)/0,4kV во КО Попчево,КО Попчево вон гр ,Општина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК