Предлог проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план Новопланиран СН 10(20)kV подземен кабелски вод на КП 552 во КО Баница ,Општина Струмица

Целосната содржина на проектната програма може да ја видите на следниов ЛИНК