ПЛАНСКА ПРОГРАМА за Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од урбан блок број 38(стар блок 20), Општина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК