Се одржа првата седница на  Општинскиот совет за социјална заштита

Се одржа првата седница на  Општинскиот совет за социјална заштита

Денеска се одржа првата конститутивна седница на Општински совет за социјална заштита кој има вкупно 21 членови, претставници на локални и државни институции и граѓански здруженија.

Овој Совет ќе ги следи, анализира и констатира состојбите во областа на социјалната заштита на локално ниво, ќе креира локални политики за задоволување на социјално-заштитните потреби на населението, ќе учествува во планирање мерки и активности за заштита од социјални ризици, како и превенција и надминување на социјалните проблеми што неповолно се одразуваат врз добросостојбата на граѓаните. Членовите ќе изготват и социјален план за подрачјето на општината врз чија основа Градоначалникот ќе изготви годишна програма за социјална заштита која ја донесува Советот на општина Струмица.