Соопштение за јавен повик, анкета и презентација

Соопштение за јавен повик, анкета и презентација

1. Се организира јавна анкета и јавна презентација на предлог план на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од Централно градско подрачје на делови од Блок 1 (УЕ1), Блок 30 (УЕ7) Блок 33 (УЕ4) и Блок 37/1 (УЕ5) во Струмица, со површина од 8,11ха.
1.1 Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов линк.
1.2 Прилог – Детален урбанистички план – линк

2. Се организира јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село Баница, Општина Струмица. Планскиот опфат го опфаќа селото Баница, општина Струмица, на подрачјето на КО Баница.
2.1 Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов линк.
2.2 Прилог – Урбанистички план за село Баница – линк

3. Се организира јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село Вељуса, Општина Струмица. Планскиот опфат го опфаќа селото Вељуса, општина Струмица, на подрачјето на КО Вељуса, и Вељуса вон град.
3.1 Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов линк
3.2 Прилог – Урбанистички план за село Вељуса – линк