Урбанистички проекти со план за парцелација на ГП 41.23; ГП 41.24; ГП 41.25; ГП 41.26; ГП 41.27; ГП 41.28; ГП 41.29 и ГП 41.30 од Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 41 КО СТРУМИЦА, Општина Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК