Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8 за изведба на ТС на новопланиран 10(20)кv подземен кабелски вод од постоечки 10(20)кv вод на КП 3157/6 до новопланирана ТС на КП 3189/1, КО Банско, Општина Струмица

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов линк