УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ГП41-65, БЛОК 41

Во прилог линк од документот ЛИНК