Урбанистички проект за планско проектна разработка на градежна парцела со намена Д4- гробишта

Целата содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК.