УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО-РАЗРАБОТКА НА КП БР.2139, КО ПРОСЕНИКОВО, СОГЛАСНО УПС ЗА с.ПРОСЕНИКОВО ОПШТИНА СТРУМИЦА Т.бр.2478/23

Во прилог линк од документот ЛИНК