Урбанистички проект за село, формирање на градежнa парцела на КП 4791/1 KO КУКЛИШ, Oпштина Струмица

Урбанистички проект за село, формирање на градежнa парцела на КП 4791/1 KO КУКЛИШ, Oпштина Струмица

Урбанистичкиот проект може да го превземете од следниов ЛИНК