Урбанистички проект за село – формирање на градежна парцела на дел од КП 4677/2 КО Муртино, Општина Струмица

Целата содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК.