УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СТОПАНСКИ И ИНДУСТРИСКИ НАМЕНИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Г3.1 – СЕРВИСИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА НА КП 7508 ВО УБ 18.1 ОД ГУП НА ГРАД СТРУМИЦА 2006 – 2020, КО СТРУМИЦА

Во прилог линк од документот ЛИНК