Урбанистички проект со план за парцелација за спојување на КП 2342/23 и КП 2342/24 КО Муртино вгр. во една градежна парцела со намена Г-2 лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов – линк