Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 1.1 од АУП за пречистителна станица и комунална супраструктура КО Дабиља ,Општина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК