ЈАВЕН ПОВИК, програма G1, 2022г.

ЈАВЕН ПОВИК, програма G1, 2022г.
За прибирање предлог проекти од Здруженија на граѓани и Фондации од Општина Струмица за 2022 во рамките на општинските стратешки определби и политики кои се однесуваат на приоритетните области: “ Локален економски развој и Туризам, Заштита на животната средина, Култура, Образование, Родова еднаквост и човекови права и Млади“, заради искористување на планираните финансиски средства во активноста бр. 5 од Програмaта G1 Поддршка на ЛЕР од Буџетот на Општина Струмица за 2022 година.

 

Документи во прилог на јавниот повик:
1. Јавен повик, линк(.pdf)
2. Правила за подготовка – аплицирање на предлог проекти, линк(.pdf)
3. Насоки за подносители на апликации – граѓански организации, линк(.pdf)
4. Образец за предлог проект, линк(.docx)
5. Образец за буџетот, линк(.xlsx)
6. Образец за логичка рамка, линк(.doc)
7. Образец за план на активности и видливост, линк(.doc)
8. Анекс 5, Формулар со административни податоци линк(.doc)
9. Анекс 6, Формулар со финансиски податоци, линк(.docx)
10. Изјава за подобност, линк(.docx)
11. Листа за проверка, линк(.doc)