ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање предлог проекти во рамките на приоритетните области: „ Локален економски развој и Туризам, Социјална заштита, здравствена заштита и заштита на децата, Заштита на животната средина, Култура, Образование, Млади, Родова еднаквост и човекови права“ од Здруженија на граѓани и Фондации од Општина Струмица за 2020 година заради нивно финансирање и реализација од Програмaта G1 Поддршка на ЛЕР од Буџетот на Општина Струмица за 2020 година.

 

 1. Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов линк, WORD(.doc), PDF
 2. Правила за реализација на одобрени-финансирани проекти, WORD(.doc), PDF
 3. Насоки за подносители на апликации – граѓански организации, WORD(.doc), PDF

 

 1. Образец за предлог проект, WORD(.docx)
 2. Образец за буџет, EXCEL(.xlsx)
 3. Образец за логичка рамка, WORD(.doc)
 4. Образец за план на активности и видливост, WORD(.doc)
 5. Формулар со административни податоци, WORD(.doc)
 6. Формулар со финансиски податоци, WORD(.docx)
 7. Изјава за подобност, WORD(.docx)
 8. Изјава за двојно финансирање, WORD(.docx)
 9. Листа за проверка, WORD(.doc)