Јавна објава за достава од овластен комунален инспектор од 02.02.2022