Урбанистички проект со план за парцелација на К.П. 2077 и други К.О. Струмица, дел од ДУП за блок 1

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов ЛИНК