Јавни објави за достава од овластен комунален инспектор од 17.12.2021