Буџет на општина Струмица за 2008 годинa

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица, (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Советот на општина Струмица донесе:

• Буџет на општина Струмица за 2008 година