Буџет на општина Струмица за 2015 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ((„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе:

Буџет на општина Струмица за 2015 година