Категорија: Издадени еколошки дозволи, одлуки и планови

Home / Издадени еколошки дозволи, одлуки и планови
Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола на АД “ГРОЗД” Струмица, Инсталација за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци
Напис

Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиски оцени

Одлуките и формуларите може да се видат, преземат од следниве линкови: 1. Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички проект вон опфат...

Напис

Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиски оцени

Одлуките и формуларите може да се видат, преземат од следниве линкови: 1. Одлука за неспроведување за УП за село Муртино – линк 1.1 Формулар за...