Категорија: Вести

Home / Вести
Се изврши првото прскање против возрасни комарци
Напис

Се изврши првото прскање против возрасни комарци

Ноќеска се изврши првото прскање против возрасни комарци по земјен пат на територијата на општина Струмица. Согласно одлуката на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, планирани се уште две прскања против возрасни комарци и две прскања за ларвициди, за кои граѓаните ќе бидат дополнително известени.

Напис

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина зa Измена и дополнување на Генерален урбанистички план за дел од УЕ 2 и УЕ 5 , Блок 12 , Урбан Блок 40/2 , Урбан Блок 41/1 , Урбан Блок 41/2) КО Струмица-Општина Струмица

Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз животната средина од имплементацијата на предвидениот плански документ уште во фазата на неговата подготовка и да предвиди соодветни мерки за спречување и контрола на влијанијата. Изработката на извештајот е согласно обврската на изготвувачот на планскиот документ за спроведување на постапка за оцена...

Напис

Одлука за организирање на јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 (блок 1, Урбана единица 1 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица – ЛИНК Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 (блок 1, Урбана единица...

Изведени над 50 проценти од канализациониот систем во Вељуса
Напис

Изведени над 50 проценти од канализациониот систем во Вељуса

Во населеното место Вељуса во тек е изведбата на канализациониот систем. По населените места Дабиле и Просениково, ова е трет канализационен систем кој што се изведува во овој период во општина Струмица. Градоначалникот Коста Јаневски и претседателот на Советот на општина Струмица, Марјан Даскаловски, денеска, извршија увид во градежните активности.

Започна изградбата на мостот на реката Турија на локалниот пат Просениково – Сарај
Напис

Започна изградбата на мостот на реката Турија на локалниот пат Просениково – Сарај

Градоначалникот Коста Јаневски со своите соработници и претставници од Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, денеска, изврши увид во изградбата на мостот на реката Турија на локалниот пат Просениково – Сарај.  Се работи за класичен регионален проект којшто треба да ги поврзе сообраќајно и да ги подобри комуникациите меѓу општините Струмица, Босилово и Василево.

Новата градинка во поранешната касарна се гради според планираната динамика
Напис

Новата градинка во поранешната касарна се гради според планираната динамика

Градоначалникот Коста Јаневски и претседателот на Советот на општина Струмица Марјан Даскаловски, денеска, извршија увид во градежните работи на новата градинка којашто се гради на просторот во поранешната градинка којашто се гради  по најсовремени стандарди за згрижување на деца од предучилишна возраст и со неа ќе се реши проблемот со недостиг на сместувачки капацитети. Градоначалникот...

Напис

Решение за свикување триесет и шестата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам: Решение за свикување триесет и шестата седница на Советот на општина Струмица  Ја свикувам триесет и...

Напис

„Набавка на модуларен систем за кризни ситуации за потребите на општина Струмица” Референтен број: CB006.2.12.132 – PP2/04

Општина Струмица објавува оглас за „Набавка на модуларен систем за кризни ситуации за потребите на општина Струмица”,со финансиска поддршка од Европска Унија преку ИНТЕРРЕГ-ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија, број на повикот за доставување на проектни предлози: 2014TC16I5CB006-2018-2. Тендерската документација е достапна на увид во просториите на Одделението за...

Напис

Одлуки за организирање на јавни анкети, Јавна презентација, решение за комисија, известување

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село Дабиља, Општина Струмица – ЛИНК Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село Дабиља, Општина Струмица – ЛИНК Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село...

Напис

Имплементација на мерка 6.2 Јавни Работи – СДЦ Компонента

Општина Струмица  заедно со Агенција  за вработување на Република Северна Македонија – Центар за вработување Струмица имплементираше активности во рамки на мерката 6.2. Јавни работи – СДЦ Компонента преку проектот „Креирање можности за работа на сите – Главна фаза.  Во рамките на овој проект беа ангажирани  5 (пет)  невработени лица  од ромска националност,  а со...