Јавен оглас за проектен координатор за проект поддржан од УНДП

Со цел имплементација на проектот “Посредување при вработување на образовани млади невработени – ЕМЅ II”( поддржан од страна на УНДП Општина Струмица објавува, ЈАВЕН ОГЛАС , за работно ангажирање на – Проектен Координатор за извршување на активности за проектот “Посредување при вработување на образовани млади невработени ЕМЅ II” поддржан од УНДП.

Лицето ќе биде ангажирано за период од 5 месеци.
Кандидатите треба да достават молба, Биографија (CV), копија од документ за идентификација и потврда дека се невработени од Центрот за вработување.

Кандидатите треба да ги исполнат следните ексклузивни критеиуми :
– невработен
– со познавање на англиски јазик
– под 35 години
– високо образование
– познавање на компјутери

(пожелно предходно искуство со проекти)
Заинтересираните кандидати да се јават во период од 7 дена од денот на објавување на огласот, заклучно со 26.12.2006.
Бараните документи можат да се достават во Одделението за Локален Економски Развој во Општина Струмица соба бр.10

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев.