Решение за свикување дваесет и втората седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Р  е  ш  е  н  и  е

за свикување дваесет и втората седница  на

    Советот на општина Струмица

Ја свикувам дваесет и втората   седница на Советот на општина Струмица за ден  29.12. 2014 година (понеделник).

Дваесет и втората   на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00  часот.

За работа на седницата   предлагам:

I

Усвојување на записникот од  дваесет и првата седница на   на Советот на општина Струмица

II

Д н е в е н   р е д

 1. Предлог-Буџет на Општина Струмица за 2015 година;
 2. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2015 година;
 3. Предлог-Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на  Општина Струмица за 2015 година;
 4. Предлог-Програма  за изградба, реконструкција, одржување и заштита  на локални патишта  и улици  на територијата на Општина Струмица за 2015 година;
 5. Предлог – Програма за одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Струмица за 2015 година;
 6. Предлог-Програма за изработка на  урбанистички планови во Општина Струмица за 2015 година;
 7. Предлог-Програма за одржување на јавната чистоќа во 2015 година;
 8. Предлог- Програма за одржување на јавно зеленило на  подрачјето на општина Струмица  за 2015 година;
 9. Предлог-Програма за активностите на Општина Струмица од областа  на културата во 2015  година;
 10. Предлог-Програма за активностите на Општина Струмица во  областа на спорт и млади во 2015 година;
 11. Предлог –Програма  за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој  и туризмот  во 2015 година;
 12. Предлог – Програма за активностите на општина Струмица за областа на социјалната   и детската заштита во 2015 година;
 13. Предлог – Програма  за активностите на Општина Струмица  во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и  справувањето со кризи во 2015  година;
 14. Предлог – Програма   на Општина Струмица за работа со облиците на месна самоуправа;
 1. Предлог-Програма за одбележување на годишнини  на значајни настани и истакнати личности во 2015 година во Општина Струмица;
 2. Предлог-Програма на Општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2015 година;
 3. Предлог – Одлука за пристапување кон измена и дополнување на Статутот на општина Струмица;
 4. Предлог – Одлука за дополнување на Одлуката за органзацијата, делокругот и начинот на извршување  на задачите на општинската администрација  на Општина Струмица;
 5. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од Блок 29, УЕ 8, за КП бр. 3178, општина Струмица, плански период 2012 – 2017;
 6. Предлог- Rешение за разрешување и imenuvawe ~len  vo Nadzorniot odbor za kontrola na materijalno-finansiskoto rabotewe na JП “Паркиралишта – Струмица“;
 7. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми  за распределба  на блок дотацијата за основното образование за 2015 година;
 8. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за средното образование за 2015 година;
 9. Предлог – Одлука за усвојување на Стратегијата на општина Струмица за соработка со граѓанскиот сектор 2015 – 2020;
 10. Предлог – Одлука за усвојување на Стратегијата на општина Струмица за развој на образованието 2015 – 2020;
 11. Предлог – Одлука за усвојување на Стратегијата за социјална заштита на граѓаните на општина Струмица 2015 – 2020;
 12. Предлог – Одлука за усвојување на Стратегијата за млади на општина Струмица 2015 – 2020:
 13. Предлог – Одлука за усвојување на Акционен план за одржливост на програмите за ХИВ и туберколоза кои се имплементираат за периодот 01 јануари 2015 – 31 декември 2017 година:
 14. Извештај за работата на ЈПЕД „Струмица –гас“ за периодот I-IX месец од 2014 година
 15. Програма  за работа на Јавното претпријатие за енергетски дејности  “Струмица-гас“  Струмица за 2015 година;
 16. Извештај за работата  на ЈП „Паркиралишта-Струмица“  за периодот 01.01 – 30.09. 2014 година;
 17. Програма за работа на ЈП “Паркиралишта-Струмица“ за 2015 година;
 18. Одлука  за наменска распределба на финасиски средства  на УО на ЈП  „Паркиралишта – Струмица“;
 19. Извештај за работата  за период I –VI  месец 2014 година   на ЈПКД  “Комуналец“;
 20. Програма за работа на ЈПКД  “Комуналец“ за 2015 година;
 21. Одлука за хипотека од прв ред на недвижност на УО на  ЈПКД  “Комуналец“ – Струмица; и
 22. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за висина на цени за издавање на продажни места  и други пазарни услуги  на УО на  ЈПКД  “Комуналец“ – Струмица

Совет на општина Струмица

Претседател,

Јосиф Христов