Решение за свикување на дваесет и првата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Р  е  ш  е  н  и  е

за свикување на дваесет и првата седница  на

Советот на општина Струмица

Ја свикувам дваесет и првата  седница на Советот на општина Струмица за ден  04.12. 2014  година (четврток).

Дваеесет и првата    седница  на Советот на општина Струмица,  ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00  часот.

За работа на седницата го предлагам:

I

Усвојување на записникот од дваесетата  седница на Советот на општина Струмица.

II

Д н е в е н      р е д

  1. Квартален извештај  за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот  кварал од 2014 година;
  2. Предлог- Одлука за измена на распоредот на сретства во Буџетот на општина Струмица за 2014 година;
  3. Предлог – Одлука за определување   имиња на улици  на подрачјето на град Струмица;
  4. Предлог – Одлука за измена на Одлуката за авто-такси превоз на патници на подрачјето на општина Струмица ;
  5. Предлог – Одлука за доделување на стипендија  на Катерина Гркљанова од с. Вељуса;
  6. Предлог – Одлука за давање на времено користење на објект –  основно училиште  во с. Орманли;
  7. Предлог – Одлука за  определување локација за поставување  на Спомен –  плоча  за настан од Илинденскиот период  во Дабиле;
  8. Предлог – Одлука за поништување на актите донесени за спроведување на постапката за донесување на Деталниот урбанистички план за една парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица, општина Струмица 2013-2018;
  9. Предлог – Одлука за утврдување Нацрт ДУП за една парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица, општина Струмица 2013-2018

10. Предлог – Одлука за пренесување на користењето и управувањето со водоводниот систем и колекторите за фекални води и атмосферски води за Индустриска зона Север;

11. Предлог – Одлука за усвојување на Согодбата за начинот и условите за заедничко организирање на извршувањето на линискиот превоз на патници за општините Струмица, Босилово, Василево и Ново Село;

12. Предлог – Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2014 година;

13. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови  во Управниот  одбор на ЛУБ “Благој Јанков Мучето” Струмица;

14. Предлог-Решение за  разрешување и именување  на членови на Управниот  одбор на  Домот за деца и млади “Благој Мучето” Струмица;

15. Предлог-Решение за  разрешување и именување  на членови на Управниот  одбор на    ЈПЕД „Струмица гас“ – Струмица

16. Предлог-Решение за  разрешување и именување  на членови на Надзорниот Одбор  за контрола на материјално-финасиското работење на    ЈПЕД „Струмица гас“ – Струмица

17. Програма за работа на Локална установа Библиотека  „Благој Јанков Мучето“, со проекти од областа на културата за 2015 година

18. Програма за работа на Дом за деца и млади  „Благој  Мучето“  со финансиски план за 2015 година;

19. Програма за работа на Општинската јавна установа – Отворен граѓански универзитет  за доживотно учење „Јоска Свештарот“  за 2015 година;

20. Барање за отварање  дисперзирани паралелки  за средно образование  во  Ново Село;

21. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7699/1 КО Струмица;

22. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 3255/2 КО Банско;

23. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 1030 КО Добрејци;

24. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3381/8 КО Банско;

25. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 5930/1 КО Струмица;

26. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3150  КО Банско;

27. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4047  КО Куклиш;

28. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 5897 и 6383/1 КО Струмица;

29. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7338/1, 7338/7, 7338/19, 7338/22 КО Струмица;

30. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2022 КО Струмица;

31. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6373 и 5552 КО Струмица;

32. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7767/2 КО Струмица;

33. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1 КО Три Води; и

34. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 507/1 КО Просениково.

Совет на општина Струмица

Претседател,

Јосиф Христов