Решение за свикување на петнаесетата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Р е ш е н и е

за свикување петнаесетата седница на

Советот на општина Струмица

Ја свикувам петнаесетата седница на Советот на општина Струмица за ден 30.05. 2014 година (петок).

Петнаесетата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00 часот.

За работа на седницата предлагам:

I

Усвојување на записниците од:

а) Дванаесетата седница на Советот на општина Струмица;

б) Тринаесетата седница на Советот на општина Струмица; и

в) Четиринаесетата седница на Советот на општина Струмица

II

Д н е в е н р е д

 1. Квартален извештај за извршување на буџетот во првиот квартал од 2014 година;

 2. Предлог – Буџетски календар за подготовка и донесувањена Буџетот на општина Струмица за 2015 година;

 3. Предлог – Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2014 година;

 4. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Струмица за 2013 година;

 5. Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2013 година;

 6. Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Струмица за 2013 година;

 7. Извештај за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Струмица за 2013 година;

 8. Извештај за реализација на Програмата одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2013 година во зимски услови;

 9. Годишна сметка со финансов извештај на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2013 година;

 10. Одлука за ставање под хипотека на објекти од УО на ЈПКД „Комуналец“ Струмица;

 11. Извештај за работа на ЈП „Паркиралишта – Струмица “ Струмица за 2013 година;

 12. Годишна сметка со финансов извештај на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ – Струмица за 2013 година;

 13. Извештај за работа на ЈП „Паркиралишта – Струмица “ Струмица за периодот 01.01. 31.03. 2014 година;

 14. Извештај за работа на ЈП „Струмица – гас“ Струмица за 2013 година;

 15. Годишна сметка со финансов извештај на ЈП „Струмица – гас “ Струмица за 2013 година

 16. Одлука за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансиските извештаи за 2013 година на ЈП „Струмица –гас“ Струмица

 17. Акционен план за ставање под контрола на вектор-преносливите заболувања со примена на краткорочни и долгорочни мерки во Општина Струмица;

 18. Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2013 година;

 19. Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Димитар Влахов“ Струмица за 2013 година;

 20. Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2013 година;

 21. Годишна сметка со финансов извештај на ОУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2013 година;

 22. Годишна сметка со финансов извештај на ОУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2013 година;

 23. Годишна сметка со финансов извештај на ОУ „Сандо Масев“ Струмица за 2013 година;

 24. Годишна сметка со финансов извештај на ОУ „Маршал Тито“ Струмица за 2013 година;

 25. Годишна сметка со финансов извештај на ОУ„Гоце Делчев“ Вељуса за 2013 година;

 26. Годишна сметка со финансов извештај на ОУ„Маршал Тито“ Муртино, за 2013 година;

 27. Годишна сметка со финансов извештај на ОУ„Герас Цунев“ Просениково за 201година;

 28. Годишна сметка со финансов извештај на ОУ„Кирил и Методиј“ Дабиле за 2013 година;

 29. Годишна сметка со финансов извештај на ОУ „Даме Груев“ Куклиш за 2013 година;

 30. Годишна сметка со финансов извештај на ОМУ „Боро Џони“ Струмица за 2013 година;

 31. Годишна сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2013 година;

 32. Статут на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица;

 33. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 2159/3 КО Добрејци;

 34. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7669/1 КО Струмица;

 35. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7682/2 и 7683/2 КО Струмица;

 36. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 2571/6 и 3549/1 Банско;

 37. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 1721/2 КО Струмица;

 38. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 3556 КО Dabiqa;

 39. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 6512/44 КО Струмица;

 40. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 4564 КО Муртино;

 41. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 6278/1 КО Струмица;

 42. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 7669/1 КО Струмица;

 43. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 7152/1 и 8018/1 КО Струмица;

 44. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1185/1 КО Градско Балдовци; и

 45. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1268 КО Просениково;

 46. Предлог – Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 1288/1 КО Струмица;

 47. Предлог – Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 1288/1 КО Струмица;

 48. Предлог – Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 1820/1 КО Струмица;

 49. Предлог – Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 7512/2 КО Струмица; и

 50. Предлог – Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 6275/1 КО Струмица.

Совет на општина Струмица

Претседател,

Марјан Даскаловски