Решение за свикување на петтата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Р е ш е н и е
за свикување на петтата седница на
Советот на општина Струмица

Ја свикувам петтата  седница на Советот на општина Струмица за ден 12.07. 2013 год. (петок).
Петтата   седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица,  со почеток во 11,00 часот.
За работа на седницата го  предлагам следниот:

Д н е в е н    р е д

1. Предлог-Решение за   разрешување и именување членови на Управниот одбор  на ЈПКД “Комуналец” Струмица;
2. Предлог- Решение за   разрешување и именување на членови на Назорниот одбор  за контрола на материјално-финансиското работење   на ЈПКД “Комуналец” Струмица;
3. Предлог – Решение за  разрешување и именување преставник на Општина Струмица во Училишниот одбор на ОУ “Видое Подгорец” Струмица;
4. Предлог- Решение за разрешување и именување  членови во  Совет за јавно здравје;
5. Предлог – Одлука за избор на член на Советот на општина Струмица, кој ќе учествува во процесот на одлучување за прашањата на конфликт на интереси на Градоначалникот на општина Струмица;
6. Предлог-Одлука  за изменување и дополнување на Одлуката за организација, делокругот и начинот  на извршување на задачите на општинската администрација  на Општина Струмица;
7. Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на Проект за уредување на патна инфраструктура во рурални подрачја
8. Предлог – Одлука за давање согласност за намена на инвестиција;
9. Предлог-Одлука за исправка на техничка грешка на Измена и дополна на Детален урбанистички план  за Урбан блок 9  дел од Урбана единица 6 Струмица 2011-2016;
10. Предлог-Одлука за исправка на техничка грешка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 6609 КО Струмица;
11. Предлог – Заклучок за утврдување Нацрт ДУП на дел од блок 22, (Блок 13, Урбана единица 2 согласно ГУП) во Струмица, општина Струмица 2013-2018 ;
12. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште за 2012 година;
13. Извештај за реализација на Програмата за   јавно осветлување  за 2012 година;
14. Извештај за работата на ЈПКД „Комуналец” Струмица за 2012 година;
15. Годишна сметка со финансов извештај на ЈПКД „Комуналец” Струмица за 2012 година
16. Извештај за работата на ЈП „Паркиралишта-Струмица” за периодот  од 01.01.2013 до 31.03.2013 година;
17. Предлог за давање согласност на Одлука за проширување на дејноста на ЈП“Паркиралишта-Струмица” ;
18. Предлог за давање согласност на Статутот за измена и дополнување на Статутот  на ЈП „Паркиралишта –Струмица;
19. Предлог-Одлука за одстапување моторно возило на  ЈП „Паркиралишта-Струмица“ Струмица;
20. Извештај за работата на ОИК Струмица за реализација на  Локалните избори  2013 година,  за периодот од  07 јануари до 12 април  2013 година;
21. Предлог – Одлука за определување и исплата на надоместокот за изборните трошоци на организаторите на изборната кампања на локалните избори во 2013 година во општина Струмица;
22. Предлог – Одлука за  определување висината на надоместокот и начинот на исплата на изборните органи  ангажирани при  Локалните избори –  2013,  на подрачјето на Општинска изборна комисија – Струмица;
23. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 8003 КО Струмица;
24. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5817/1 КО Струмица;
25. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 556 КО Сачево;
26. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 1098 КО Баница;
27. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 4077 КО Костурино;
28. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 4003 КО Куклиш;
29. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 6488 и 8019 КО Струмица;
30. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7669/1 КО Струмица;
31. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 492/1 КО Струмица;
32. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште и за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 5352 КО Куклиш;
33. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2282 КО Струмица;
34. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6642/1 КО Струмица;
35. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2537/1, 2537/3 и 2456/1 КО Струмица;
36. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6323/1 и 7288 КО Струмица;
37. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3545 КО Банско;
38. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 119/1 КО Струмица
39. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3350/2 КО Банско;
40. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4471 КО Муртино;
41. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 1914 и 2494 КО Добрејци;
42. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7589/1 КО Струмица;
43. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3381/27 КО Банско;
44. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 1945 КО Добрејци;
45. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 4568 КО Струмица;
46. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 414 и 1610/1 КО Водоча;
47. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1550 КО Дабиле;
48. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1168/2 КО Градско Балдовци;
49. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7907 и 7908 КО Струмица;
50. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1 КО Белотино;
51. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 920 КО Градско Балдовци;
52. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 750 КО Банско;
53. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1152 КО Градско Балдовци;
54. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1080 КО Банско;
55. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица;
56. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7908 КО Струмица;
57. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат и за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 4659, 7898/1 и 7899 КО Струмица.

Напомена:
1. Материјалите по  точките со реден број   9 и 10, ќе Ви бидат дополнително доставени.
2. Политичките партии да достават предлози по точките  бр. 1, 2, 3 и 4  од  дневниот ред до Комисијата за мандатни прашања, избори и именување најдоцна до 11.07.2013 година (четврток)  до 13,оо часот.

Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски