Решение за свикување на третата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Р е ш е н и е
за свикување на трета седница
на Советот на општина Струмица

Ја свикувам третата  седница на Советот на општина Струмица за ден 21.05.2013 год. (вторник).

Третата  седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица,  со почеток во 13,00 часот.
За работа на седницата  предлагам:

I
Усвојување на записните  од  вонредната и втората  седница на Советот на општина Струмица
II
Д н е в е н    р е д

1. Разгледување на Решение за запирање на објавувањето на Решението за   разрешување и именување членови на Управниот одбор  на ЈПКД “Комуналец” Струмица;
2. Разгледување на  Решение за запирање на објавувањето на Решение за   разрешување и именување на членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење   на ЈПКД “Комуналец” Струмица;
3. Предлог-Решение за   разрешување и именување членови на Управниот одбор  на ЈПКД “Комуналец” Струмица;
4. Решение за   разрешување и именување на членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење   на ЈПКД “Комуналец” Струмица;
5. Квартален извештај з за извршување на Буџетот на општина Струмица во првиот квратал од 2013 година;
6. Предлог – Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2014 година;
7. Предлог – Одлука за одобрување на средства за  трошоци, услуги и превоз на починат учесник на Струмичкиот карневал 2013 година;
8. Предлог-Одлука за донесување на Детален урбанистички план  за дел од стар блок бр. 23 (нов блок бр. 20) за ГП  бр. 2  плански период 2011-2016 ;
9. Предлог- Заклучок за утврдување Нацрт ДУП за градежна парцела на ГП бр. 88, КП бр. 5386, КО Струмица, блок 22 (блок 13 по ГУП),  Oпштина Струмица 2012-2017;
10. Предлог – Програма  за измена и дополнувње на Програмата за изработка на урбанистички планови  на општина Струмица за 2013 година;
11. Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита  на локалните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2012 година;
12. Извештај  за реализација на програмата за одржување на улиците во град Струмица и локалните патишта  во Општина Струмица  за 2012/2013 година  во зимски услови;
13. Извештај за работа   на ЈПЕД „Струмица – гас“ за 2012 година;
14. Годишна сметка  со финансов извештај на ЈПЕД „Струмица – гас“ за 2012 година;
15. Извештај за работата на ЈП „Паркиралишта –Струмица“ за 2012 година;
16. Годишна сметка  со финансов извештај на ЈП „Паркиралишта –Струмица“ за 2012 година;
17. Извештај за работењето на Општинската јавна устнова – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „ Јоска Свештарот“ Струмица;
18. Годишна сметка со финансов извештај СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2012 година;
19. Годишна сметка  со  финасов  извештај СОУ „Димитар Влахов“ за 2012 година;
20. Годишна сметка  со финансов извештај СОУ „Никола Карев“ за 2012 година;
21. Годишна сметка  со финансов извештај ООУ „Видое Подгорец“ за 2012 година;
22. Годишна сметка  со финансов извештај ООУ „Никола Вапцаров“ за 2012 година;
23. Годишна сметка со финансов извештај ООУ „Сандо Масев“ за 2012 година;
24. Годишна сметка со финансов извештај ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2012 година;
25. Годишна сметка со  финансов извештај ООУ „Герас Цунев“ за 2012 година;
26. Годишна сметка  со финансов извештај ООУ „Гоце Делчев“ за 2012 година
27. Годишна сметка  со финансов извештај ООУ „Даме Груев“ за 2012 година
28. Годишна сметка  со финансов извештај ООУ „Кирил и Методиј“ за 2012 година;
29. Годишна сметка  со финансов извештај ООУ „Маршал Тито“ Муртино за 2012 година;
30. Годишна сметка  со финансов извештај  ОМУ „Боро Џони“ за 2012 година; и
31. Годишна сметка  со финансов извештај ЈОУДГ „Детска Радост“ за 2012 година.

Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски