Јавен повик

Општина Струмица во партнерство со програмата за развој на обединетите нации (УНДП) објавува: Јавен повик за граѓански организации за поднесување предлог проекти во рамки на регионалната програма за локална демократија во Западен балкан (ReLOaD).

Објава на jавен повик, линк(.pdf)
Анекс 1, Предлог проект, линк(.doc)
Анекс 2, Преглед на буџетот, линк(.xls)
Анекс 3, Логичка рамка, линк(.doc)
Анекс 4, План на активност и видливост/промоција, линк(.doc)
Анекс 5, Формулар  со административни податоци за подносителот, линк(.pdf)
Анекс 6, Формулар со финансиски податоци за подносителот, линк(.pdf)
Анекс 7, Изјава за подобност, линк(.pdf)
Анекс 8, Листа за проверка, линк(.doc)
Анекс 9, Насоки на подносители, линк(.pdf)