Одлука и формулари за неспроведување на стратегиска оцена

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за дел од блок 20 – линк
Формулар за SEA за дел од блок 20 – линк
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за дел од блок 33 (дел од блок 17 по стара поделба) – линк
Формулар за SEA за дел од блок 33 (дел од блок 17 по стара поделба) – линк