Трета форумска сесија во рамките на Програмата Форуми во заедницата

Трета форумска сесија во рамките на Програмата Форуми во заедницата – Буџетски форум во Општина Струмица 2018/2019 година

Дом на АРМ, петок, 23 ноември 2018, 18:00 часот(голема сала)

18:00 -18:15 Добредојде на присутните, претставување на целта и преглед на претходната сесија

 Усвојување записник од втората форумска сесија

 Усвојување на дневен ред за работа

18:15 -18:20 Воведно обраќање на Градоначалникот

Г-дин Коста Јаневски, Градоначалник на општина Струмица

18:20 -18:30 Презентација на работата на Работната група

18:30 -18:35  Предлози за зголемување на приходите во буџетот

18:35 -18:50 Преглед на Буџетските програми со Под програми за 2019 година

18:50 -19:05  Избор на три приоритетни Буџетски програми со Под програми за 2019 година, предмет на дискусуја на Форумот

19:05 -19:15 Преглед на расходи по избрани Буџетскати програми со Под програми за 2019 година.

19:15 – 19:30 Дискусија по избрани Буџетски програмии со Под програми

19:30 -19:45 Пауза

19:45 -20:00 Преглед на планираните расходи по Развојни програми Во рамките на

20:00 -20:15 Избраните Буџетски програми со Под програми за 2019 год

20:15 -20:30  Дискусија и избор на Развојни програми

20:30 –20:45  Приоритизација на Развојни програми

Оценка на форумската сесија, насоки за работната група за сумирање на доставените предлози и приоритети од форумот и одредување термин за следна сесија

Поканата превземете ја од слединот линк