Решение за свикување осумнаесетата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица
Бр.08-10518/1, 21.12.2018 год.
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:
Решение за свикување осумнаесетата седница на Советот на општина Струмица
Ја свикувам осумнаесетата седница на Советот на општина Струмица за ден 28.12.2018 година (петок).
Осумнаесетата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00 часот.
За работа на седницата предлагам:
I
Усвојување на записниците од петнаесетата, шестнаесетата и седумнаесетата седница на Советот на општина Струмица
II
Дневен ред
1. Предлог-Буџет на Општина Струмица за 2019 година;
2. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2019 година;
3. Предлог–Програма за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2019 година;
4. Предлог-Програма за активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија за 2019 година;
5. Предлог-Програма за активностите на општина Струмица во областа на меѓународна соработка за 2019 година;
6. Предлог-Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година;
7. Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2019 година;
8. Предлог-Програма за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Струмица за 2019 година;
9. Предлог-Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Струмица за 2019 година;
10. Предлог-Програма за одржување на јавната чистота во 2019 година;
11. Предлог-Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Струмица за 2019 година;
12. Предлог-Програма за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година;
13. Предлог-Програма за заштита од штетно дејство на водите за 2019 година;
14. Предлог–Програма за решавање на проблемот со бездомните кучиња на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година;
15. Предлог-Програма за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2019 година;
16. Предлог-Програма за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2019 година;
17. Предлог-Програма за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2019 година;
18. Предлог-Програма за активностите на општина Струмица за областа на социјалната и детската заштита во 2019 година;
19. Предлог-Програма на општина Струмица за работа со облиците на месна самоуправа во 2019 година;
20. Предлог-Програма за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2019 година во Општина Струмица;
21. Предлог-Програма за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2019 година;
22. Предлог-Програма на Општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2019 година;
23. Предлог–Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за основното образование за 2019 година;
24. Предлог–Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за средното образование за 2019 година;
25. Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2019 година;
26. Предлог-Одлука за утврдување на благајнички максимум за 2019 година;
27. Предлог-Одлука за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2019 годинa;
28. Предлог-Одлука за утврдување на приоритет на Проект „Помалку отпад за поквалитетен живот“
29. Предлог-Одлука за доделување парична помош на Меланија Иљачева од Струмица;
30. Предлог-Одлука за ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности;
31. Предлог–Одлука за измена на Одлуката за авто-такси превоз на патниците на подрачјето на општина Струмица;
32. Предлог-Одлука за усвојување на мерки и активности за имплементација на Акциониот план за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух во Општина Струмица;
33. Предлог-Одлука за усвојување на Акционен план во областа вработување, домување, образование и здравство за периодот 2019-2021 година;
34. Предлог–Заклучок за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата – Струмица за 2019 година;
35. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на ЛУБ “Благој Јанков Мучето” Струмица;
36. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Управниот одбор на Домот за деца и млади “Благој Мучето” Струмица;
37. Програма за развој на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ за 2019 година;
38. Програма за работа со финансов план за 2019 година на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица“;
39. Извештај за реализацијата на Струмичкиот карневал – 2018 година;
40. Програма за подготовка и реализација на Струмичкиот карневал – 2019 година;
41. Програма за работа на ЈП „Паркиралишта-Струмица” за 2019 година;
42. Програма за работа на ЈПЕД „Струмица –гас” за 2019 година;
43. Измена и дополнување на Годишниот план за вработување за 2019 година на ЈПЕД „Струмица-гас“ Струмица;
44. Барање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2019 година, на ЈПЕД „Струмица-гас“ Струмица;
45. Извештај за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I-IX месец 2018 година;
46. Програма за работа на ЈПКД “Комуналец” Струмица за 2019 година;
47. Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2018-2020 година;
48. Одлука за утврдување на паушал за одведување на отпадни води во Костурино на ЈПКД „Комуналец“ Струмица;
49. Предлог–Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште на КП 8018/1, 7152/1 КО Струмица;
50. Предлог–Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште на КП 6488 КО Струмица;
51. Предлог–Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште на КП 1085 КО Муртино;
52. Предлог–Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште на КП 1275 КО Струмица;
53. Предлог–Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 519 КО Просениково;
54. Предлог–Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7899 КО Струмица;
55. Предлог–Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 481 КО Габрово;
56. Предлог–Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1089 КО Дабиља; и
57. Информација за Физибилити студија за оправданост од воспоставување на договор за јавно-приватно партнерство за модернизација на системот за јавно осветлување во Општина Струмица.
Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски