Најниската плата ќе биде 8.100 денари

На предлог на советничката група на СДСМ, Советот на општина Струмица на 68 седница донесе заклучок за определување на најниска плата од 8.100 денари во органите на управување и раководење на јавните служби чиј основач е општината.

На 68 седница на Советот донесе:
– одлука за изменување и дополнување на одлуката за основање на Центар за развој на југоисточниот плански регион и Повеќегодишна инвестициона програма за воведување штедливи светилки за уличното осветлување во Општина Струмица.

Воедно беа усвоени и:
– Извештајот за работата на Одделението за администрирање на приходи за периодот 01.01.2007 – 31.12.2007
– Извештајот за реализација на Програмата за одржување на улиците во град Струмица, како и локалните патишта во Општина Струмица во зимски услови за 2007/2008 година;
– Информацијата за состојбата со хоризонталната и вертикалната сигнализација на подрачјето на Општина Струмица – март 2008 година;

Советниците дадоа согласност на:
– Извештајот за работата на Домот за деца и млади “Благој Мучето” Струмица за 2007 година;
– Завршната сметка на Домот за деца и млади “Благој Мучето” Струмица, со финасов извештај за 2007 година;
– Завршната сметка на ЈОУДГ “Детска радост” Струмица за 2007 година;