Седумдесет и седма седница на Советот на Општина Струмица

Претседателот на Советот на општина Струмица, Зоран Ристов ја закажа седумдесет и седмата седница на Советот на општина Струмица за 23.12.2008год. (вторник) во 11.00 часот.

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА СЕДУМДЕСЕТ И СЕДМАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

ЈА СВИКУВАМ седумдесет и седмата седница на Советот на општина Струмица за ден 23.12.2008 год.(вторник). Седумдесет и седмата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00 часот.

За работа на седницата   предлагам:

Д н е в е н    р е д

 1. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средства  во Буџетот на општина Струмица;
 2. Предлог-Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на  Општина Струмица за 2009 година;
 3. Предлог-Годишна програма  за изградба, реконструкција, одржување и заштита  на локални патишта  и улици  на територијата на Општина Струмица за 2009 година;
 4. Предлог-Програма за одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Струмица за 2009 година;
 5. Предлог-Програма за изработка на  урбанистички планови во Општина Струмица за 2009 година;
 6. Предлог-Програма за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2009 година во Општина Струмица;
 7. Предлог-Буџет на Општина Струмица за 2009 година;
 8. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2009 година;
 9. Предлог- Одлука за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на општина Струмица;
 10. Предлог-Одлука за одржување на јавната чистота во општина Струмица;
 11. Предлог-Програма за одржување  на јавната чистота на подрачјето на општина Струмица  за 2009 година;
 12. Предлог-Одлука за утврдување на висината на надоместокот за обезбедување на финасиски средства за изградба,  реконструкција, одржување и заштита  на локални патишта  и улици  во општина Струмица за 2009 година;
 13. Предлог – План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи за 2009 година;
 14. Предлог-Програма за работа на Територијалната професионална противпожарна единица – Струмица  во 2009 година со  годишен план за настава и обука;
 15. Предлог-Одлука за проект од областа на образованието;
 16. Извештај  за реализација на Струмичкиот карневал во  2008 година;
 17. Предлог-Програма за подготовка на Струмичкиот карневал  во  2009 година;
 18. Предлог – Заклучок за утврдување на Нацрт- детален урбанистички план  за дел од  блок бр. 14 во Струмица;
 19. Предлог – Заклучок за утврдување на Нацрт- детален урбанистички план  за делод  блок бр. 4 во Струмица;
 20. Предлог – Заклучок за утврдување на Нацрт- детален урбанистички план  за дел од   блок бр.3-А  во Струмица;
 21. Предлог – Заклучок за утврдување на Нацрт- детален урбанистички план  за дел од   блок бр. 33-2 во Струмица;
 22. Предлог за давање согласност на Програмата за работа на ЈПКД “Комуналец” за 2009 година;
 23. Предлог за давање согласност на Одлука на УО на ЈПКД “Комуналец” Струмица” за прераспоредување  на надоместокот за изнесување на смет од домаќинствата.
 24. Информација за јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот   на патиштата, со дополнителни информации од  СВР Струмица;

Напомена: Предлог-Буџетот и Предлог-Одлуката за извршување на буџетот за 2009 година Ви се доставени  во електронска форма  со допис бр. 07-6021/1 од 03.12.2008 година. Предлог-Програмите за развој што се составен дел на Буџетот, со исправки на техничките грешки Ви се доставени со допис бр. 07-6021/2 од 28.11.2008 година. Дополнително Ви се доставуваат и со материјалот за оваа седница.
Увид  во    Нацрт-деталните урбанистички  планови што се предмет на  дневен ред, може  да се  изврши во Одделението за урбанизам при Секторот за урбанизам и комуналии на општина Струмица

Совет на општина Струмица
Претседател,
Зоран Ристов