ЈАВЕН ПОВИК за вклучување на трговски друштва  во проектот ЕМY

Објавен ЈАВЕН ПОВИК за вклучување на трговски друштва во проектот ЕМY (фаза 2). Со цел поттикнување на вработувањето на млад кадар, Општина Струмица реализира проект за посредување и поврзување на правните  субјекти што го планираат сопствениот развој преку вработување на стручен кадар и невработени  млади  лица.

Интерес за учество во проектот можат да најават сите заинтересирани трговски друштва (регистрирани компании), невладини организации, јавни претпријатија и институции на територијата на Општина Струмица

Постапка за користење на проектните услуги:
– Прибирање на интересот за користење на волонтери
– Специфицирање  на потребата за стручен кадар
– Селекција на соодветни кандидати
– Потпишување на договор
– Реализација на волонтерската пракса во период 12.03 до 12.06.2007 година.

Најавата на интересот за соработка се поднесува со испраќање на писмо или директно во канцеларијата  на проектот на адреса:
Општина Струмица
Лице за контакт: Тања Кљанкова
Ул .Сандо Масев бр:1;
Тел/факс:034/340-224;Краен рок за пријавување на потребата за ангажирање на волонтери е 5 дена од објавување на повикот.