Подобрени условите за престој на децата во ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица

За задоволување на потребите за непречено и функционално работење на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, а со цел – адекватен и пријатен престој на децата од предучилишна возраст во своите капацитети, оваа општинска установа презеде поголем број активности за остварување на таа цел.