Јавен повик за избор на учесници на обуки во рамки на проектот ,,Бизнис Мрежа С-К-К

Во рамките на реализацијата на проектот ,,Создавање на поволно деловно опкружување за економска одржливост на прекуграничниот регион Струмица – Кичево – Кукуш” – Бизнис Мрежа С-К-К (во понатамошниот текст – проект ,,Бизнис Мрежа С-К-К”), финансиран од Европската Унија преку ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Грција 2007-2013, општина Струмица, на ден 10.10.2016 година, објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

ЗА ИЗБОР НА УЧЕСНИЦИ НА ОБУКИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ

,,Бизнис Мрежа С-К-К”

Општина Струмица, во соработка со Општина Кичево и Подрачната единица Кукуш од Република Грција го спроведува проектот ,,Бизнис Мрежа С-К-К” кој има за цел да создаде поволни услови за соработка, вмрежување и економски развој на прекуграничниот регион Струмица – Кичево – Кукуш.

Во негови рамки е предвидено одржување на повеќе обуки кои се наменети за претставници од бизнис секторот (мали и средни претпријатија, производители, трговски и услужни претпријатија), локални и регионални власти, организации за поддршка на бизнисот, стопански комори и други сродни субјекти.

Во рамки на проектот ќе бидат спроведени следните обуки:

  1. Обука на тема „Брендирање“

Датум на одржување: 24.10.2016 (понеделник) – 25.10.2016 (вторник);

Место на одржување: Кукуш, Р. Грција;

Број на учесници од општина Струмица: 10;

Работен јазик: Англиски.

  1. Работилница на тема ,,Национално и меѓународно законодавство за увоз/извоз”

Датум на одржување: 05.11.2016 (сабота) – 06.11.2016 (недела);

Место на одржување: Кукуш, Р. Грција;

Број на учесници од општина Струмица: 10;

Работен јазик: Англиски.

  1. Обука на тема ,,Успешно претставување на саем”

Датум на одржување: 08.11.2016 (вторник) – 10.11.2016 (четврток)

Место на одржување: Струмица;

Број на учесници од општина Струмица: 10;

Работен јазик: Македонски.

  1. Обука на тема „Конкурентност и подобрување на примената на стандарди”

Датум на одржување: 11.11.2016 (петок) – 13.11.2016 (недела);

Место на одржување: Кичево;

Број на учесници од општина Струмица: 10;

Работен јазик: Македонски.

 1. Обука за подготовка на проекти за ЕУ програмите КОСМЕ и ХОРИЗОН 2020

Датум на одржување: 07.03.2017 (вторник) – 10.03.2017 (петок);

Место на одржување: Струмица;

Број на учесници од општина Струмица: 15;

Работен јазик: Македонски.

На обуките ќе учествуваат претставници на целните групи од општините Струмица, Кичево, Кукуш и Поликастро (Р. Грција). Kандидатите кои се заинтересирани за учество на обуките треба да ги исполнуваат следните критериуми:

 • Да бидат претставници на една од целните групи (бизнис секторот, локални и регионални власти, организации за поддршка на бизнисот, стопански комори и други сродни субјекти);

 • Да живеат и работат на територијата на прекуграничниот регион Струмица-Кичево-Кукуш;

 • Да имаат солидно познавање од англискиот јазик (усна и писмена комуникација);

 • Да имаат завршено минимум средно образование;

 • Да покажат интерес, желба и мотивација за учество на обуките.

За пријавување на обуките, кандидатите треба да го пополнат онлајн апликациониот формулар на следниот линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet-QBwv7uf__vuoFWJk7kY-vAT1gxWhdbhPk8tkfEQpHiHkw/viewform?c=0&w=1.

Апликациониот формулар може да се достави и во просториите на Одделението за меѓународна соработка и европски фондови при општина Струмица, ул. ,,Благој Јанков – Мучето” бр. 37 (Дом на АРМ) – Струмица.

Крајниот рок за аплицирање за обуките е пет дена пред одржувањето на соодветната обука.

Кандидатите кои ги исполнуваат потребните критериуми за учество на обуките ќе бидат навремено информирани за нивниот избор преку и-меил и телефон.

Трошоците за сместување, храна, како и патните трошоци за учесниците од Струмица на настаните кои ќе се одржат во Кукуш (Грција) и Кичево ќе бидат целосно покриени од страна на Европската Унија преку ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Грција 2007-2013.

Дополнителни информации може да се добијат на телефон: 078/400-642 или со испраќање на и-меил на следнава електронска адреса: businesscircle.skk@gmail.com.