ОБЈАВА

Градоначалникот на Општина Струмица :

ОБЈАВУВА

Издавање на Дозвола  за Усогласување со оперативен план

Врз основа на член 113 , член 134 став 2 , член 135 и член 136  од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр: бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 , 51/11 , 123/12 , 93/13 , 187/13 , 42/14) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Дозвола  за усогласување со оперативен план

Подносител на барањето:

РАФИНЕРИЈА ЗА МАСЛО АЛ-МАКС ДОО Струмица

Адреса на подносителот:

Ул: ,, Гоце Делчев ,, бб

Контакт лице:

Силвана Крстева

Категорија на инсталацијата:

Обработка и преработка наменета за производство на храна од : растителни суровини со капацитет на производство од 30 до 300 т/ден

Вид на активности:

Производство на рафинирано  масло за јадење                         .

Целокупната документација содржана во барањето , предлог – оперативниот план и активностите за заштита и унапредување на животната средина кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација ќе бидат достапни за заинтересираната јавност во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Дозволата на web страната на општина Струмица www.strumica.gov.mk во одделението за заштита на животната средина

Секој работен ден од 08.00-16.00 часот

Контакт телефон : 034/348-030 локал109

ЃД-СС/ОДД.ЗЖС

ОПШТИНА СТРУМИЦА

ГРАДОНАЧАЛНИК

Зоран Заев