ОГЛАС

О Г Л А С

за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на возни редови во

општинскиот линиски превоз на патници на подрачјето

на општина Струмица за 2015 година