Објава

Градоначалникот на Општина Струмица

ОБЈАВУВА

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола  на  ДГ ,, БЕТОН-ПМ ,, ДОО Струмица – Инсталација за производство на бетон во стационирана бетонска база и сепарирање на природен песок за работа на бетонска база

Врз основа на член 113 , член 122  став 4   од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007, 159/08 , 83/2009 , 48/2010 , 124/2010 , 51/2011 , 123/12, 93/13 , 187/13 и 42/14 ) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Б Интегрирана  Еколошка Дозвола  на операторот ДГ ,, БЕТОН-ПМ ,, ДОО Струмица.

Подносител на барањето:

ДГ ,, БЕТОН-ПМ ,, ДОО Струмица – Инсталација за производство на бетон во стационирана бетонска база и сепарирање на природен песок за работа на бетонска база

Адреса на подносителот:

Ул:  ” Просенички пат ” бб

Контакт лице:

Звонко Христоманов

Категорија на инсталацијата:

Прилог 2

3.Индустрија на минерали

3.2Инсталации за ископ , дробење , мелење , сеење , загревање на минарални суровини , доколку не се опфатени со Прилог 1 од оваа Уредба

3.3 Стационирани бетонски бази со вкупен капацитет на силосите за бетон поголем од 50 м3)  (Сл.весник 89/05):

Вид на активности:

Инсталација за производство на бетон во стационирана бетонска база и сепарирање на природен песок за работа на бетонска база

Целокупната документација содржана во барањето , програмата за подобрување  на активностите за заштита и унапредување на животната средина кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација ќе бидат достапни за заинтересираната јавност во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Дозволата во Дневник и на web страната на општина Струмица www.strumica.gov.mk, во Одделението за заштита на животната средина во просториите на ДОМ на АРМ во Струмица

Секој работен ден од 08.00-16.00 часот

Контакт телефон : 076/483-300.

Изработил: Соња Стојкова                                                                                                                                           ГРАДОНАЧАЛНИК

Одобрил :   Ѓорѓи Димитриевски                                                                                                                            на Општина Струмица

Потврдил:  Никола Годев                                                                                                                                                  Зоран Заев