Решение за свикување вонредна седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 40  Законот  за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ” бр. 5/02) член 22 и 23 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст  (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 6/06) и член 61  став 3 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Решение

                  за свикување вонредна седница  на

               Советот на општина Струмица

Свикувам вонредна седница на Советот на општина Струмица за ден  23.03. 2015 година (понеделник).

Вонредната  седница  на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 13,00  часот.

За работа на седницата го предлагам следниот :

Д н е в е н   р е д

1. Извештај од процена на штета од природна –  непогода –  поплава   на подрачјето на Општина Струмица од 23/24 и 30 јануари  2015 година.

Совет на општина Струмица

Претседател,

Јосиф Христов