Во март решени 102 проблема на граѓаните преку „Систем48“

До општинскиот сервис за пријавување на комунални проблеми „Систем 48“ во текот на месец март, биле доставени вкупно 132 пријави. Од нив решени се 102 пријави, а останатите 30 пријави се во процес на решавање, бидејќи за истите е потребно повеќе време од вообичаеното 48 часа.

Најголем број од пријавите доставени до „Систем 48“ или 95 се од областа на уличното осветлување, 10 од областа на собирање смет, 8 од водовод и канализација и останатите се други видови на проблеми.Од овој општински сервис апелираат до граѓаните за навремено пријавување на проблемите на бесплатниот телефонски број 080014848, кое што ќе овозможи навремено интервенирање и решавање на истите, но и запазување на временскиот рок од 48 часа.