,Димитар Влахов,, единствено средно учииште во регионот со ,,Зелено знаме,,

Во рамките на Програмата за еколошка едукација во македонскиот образовен систем, СОУ ,, Димитар Влахов,, од Струмица, од страна на Министерството за образование и наука, го доби највисокото еколошко признание ,,Еко училиште,, со статус на ,,Зелено знаме,, . Според зборовите на директорот на училиштето Димитар Ѓорѓев, признанието е резултат на исполнувањето на четирите еко стандарди: заштеда на енергија, заштеда на вода, одржување на учулишната зграда и уреден училишен двор.  Инаку минатата учебна година СОУ ,,Димитар Влахов,, ја доби третата награда на конкурсот, здобивајќи се со ,,Бронзено знаме,, .