Одлука за распределба на финансиски средства од Програма G1 и V2 од Буџетот на Општина Струмица за 2015

Врз основа на член 50 од „ Законот за локална самоуправа“ ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ( „Службен гласник на општина Струмица“  бр. 5/06)  и Записникот од Комисијата за спроведување на јавен повик  за проекти од областа на ЛЕР, Култура, Образование, Заштита и унапредување на животната средина, Млади и Младинските политики од Здруженија и Фондации од Општина Струмица бр. 23-72/10 од 20.04.2015 по објавен Јавен повик  бр. 23-72/1 од 01.04.2015, Градоначалникот донесе:

Член 1

Финансиските средства од Програма од Буџетот на Општина Струмица за 2015, по објавениот Јавен повик за прибирање проекти од областа на ЛЕР, социјална заштита, култура, образование, заштита и унапредување на животната средина, млади и младински политики од здруженија и фондации од Општина Струмица бр.  23-72/1 од 01.04.2015 и  Записникот од Комисијата за спроведување на јавен повик бр. 23-72/10 од 20.04.2015 се распределуваат на следниве здруженија/фондации:

Odluka G1      Odluka V2