Издадени 183 сертификати за авто такси возачи

Согласно законот за превоз во патниот сообраќај на почетокот од оваа година општина Струмица ја започна постапката за издавање сертификати за авто такси возачи со што почнаа и активностите за подигање на квалитетот на услугите во авто такси превозот на територијата на општината.Според Атанаско Глигоров советник за локални патишта и улици во општина Струмица, заклучно со 02.06.2015 година издадени се 183 сертификати за авто такси возачи по поднесени пријави. Исто така, досега, издадени се и лиценци за авто такси превоз на 27 правни субјекти или издадени се 210 изводи од лиценца за авто такси превоз на патници.Постапката на издавање на сертификати и лиценци се уште е во тек.