Објава

Врз основа на член 136 став 1 , став 2 и став 3 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/05, 81/05, 24/07,  159/08 , 83/2009 , 48/10,  124/10 ,51/11, 123/12, 93/13 187/13 ,42/14 и 44/15  ,) Градоначалникот на Општина Струмица врши:

ОБЈАВУВАЊЕ

На Барањето за Усогласување со оперативен план на :

АД ,, КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК”  увоз – извоз Струмица

Врз основа на член 135 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр: 53/05, 81/05, 24/07, 159/08,  83/09 , 48/10,  124/10 ,51/11, 123/12,  93/13, 187/13, 42/14 и  44/15) , Операторот на инсталацијата АД ,, КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК”  увоз – извоз Струмица поднесе Барање за издавање на Дозвола за усогласување со оперативен план . Врз основа на член 136 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр: 53/05, 81/05, 24/07,  159/08 , 83/09 , 48/10,  124/10 ,51/11, 123/12, 93/13 187/13 ,42/14 и  44/15) Градоначалникот на општина Струмица ја информира заинтересираната јавност  дека сите потребни информации за Барањето за издавање на Дозвола за усогласување со оперативен план  ќе бидат достапни во:

Просториите на  Дом на АРМ при Општина Струмица, во одделението за Заштита на животната средина,  телефон 034/348-030 , и 076 483 300

На web страната на општина Струмица www.strumica.gov.mk

Заинтересираната јавност своите забелешки може да ги достави:

Усно  до Одделението за заштита на животната средина

На електронска адреса на одделението за Заштита на животната

средина  ekologija@strumica.gov.mk

Писмено обраќање до општина Струмица, ул.„Сандо Масев„ бр.1, 2400 Струмица

Информации за инсталацијата може да се добијат и во АД ,, КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК”    Струмица кај лицето Александар Ричлиев .

Инсталацијата ке  врши колење на ситен и крупен добиток и преработка на труповите по точка 6.6.4 , прилог 2 од Уредбата за кои задолжително се издава оперативен план.

Време за увид во планскиот документ ќе биде од 8:00 – 16:00 часот, во периодот  од  22.06.2015 до 21.07.2015  година ( 30 дена ).

Изготвил:   С.Стојкова  Д.а.и.

Одобрил:    Ѓ. Димитриевски  Д.и.а.

Потврдил:  Н. Годев    Д.т.и.                                                             ОПШТИНА СТРУМИЦА

ГРАДОНАЧАЛНИК

Зоран Заев